బేత్లెహేములో సందడి

Em   D  Em Em    C  Am 
బేత్లెహేములో సందడి - పశుల పాకలో సందడి
   C  D  Bm   G  Em
శ్రీ యేసు పుట్టాడని - మహారాజు పుట్టాడని        ||బేత్లెహేములో||

Em   D Em Am   D  Em
ఆకాశములో సందడి - చుక్కలలో సందడి (2)
G   Am   D     G Em
వెలుగులతో సందడి - మిలమిల మెరిసే సందడి (2)     ||బేత్లెహేములో||

Em     D Em Am     D  Em
దూతల పాటలతో సందడి - సమాధాన వార్తతో సందడి (2)
G      Am  D     G  Em
గొల్లల పరుగులతో సందడి- క్రిస్త్మస్ పాటలతో సందడి (2)   ||బేత్లెహేములో||

Em      D Em Am    D  Em
దావిదు పురములో సందడి - రక్షకుని వార్తతో సందడి (2)
G     Am   D   G  Em
జ్ఞానుల రాకతో సందడి - లోకమంతా సందడి (2)      ||బేత్లెహేములో||

Strumming: D D U D U

YouTube Link

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s