దూత పాట పాడుడీ (Hark The Herald Angels Sing)

దూత పాట పాడుడీ - రాక్షకున్ స్తుతించుడీ
ఆ ప్రభుండు పుట్టెను - బెత్లెహేము నందున 
భూజనంబు కెల్లను - సౌఖ్యసంభ్ర మాయెను
ఆక-సంబునందున - మ్రోగుపాట చాటుడీ
దూత పాట పాడుడీ - రాక్షకున్ స్తుతించుడీ

ఊర్ధ్వలోకమందున - గోల్వగాను శుద్ధులు
ఆంత్యకాలమందున - కన్య-గర్భా మందున 
బుట్టినట్టి రక్షకా - ఓ ఇమ్మానుయేల్ ప్రభో
ఓ నరావతారుడా - నిన్ను నెన్న శక్యమా?
దూత పాట పాడుడీ - రాక్షకున్ స్తుతించుడీ

రావె నీతిసూర్యుడా - రావె దేవ పుత్రుడా
నీదు రాకవల్లను - లోక సౌఖ్య మాయెను
భునివాసు లందరు - మృత్యుభీతి గెల్తురు
నిన్ను నమ్మువారికి - ఆత్మశుద్ధి కల్గును
దూత పాట పాడుడీ - రాక్షకున్ స్తుతించుడీ

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s