దూత పాట పాడుడీ (Hark The Herald Angels Sing)

F  C  F C  F G#m F C F  
దూత పాట పాడుడీ - రాక్షకున్ స్తుతించుడీ
F C  Dm G  Am C  G C  
ఆ ప్రభుండు పుట్టెను - బెత్లెహేము నందున 
  F C F C  F C  F  C
భూజనంబు కెల్లను - సౌఖ్యసంభ్ర మాయెను
Bb Gm D  Gm C  F  C  F 
ఆక-సంబునందున - మ్రోగుపాట చాటుడీ
Bb Gm D Gm  C F  C  F 
దూత పాట పాడుడీ - రాక్షకున్ స్తుతించుడీ

F C F  C  F G#m F C F  
ఊర్ధ్వలోకమందున - గోల్వగాను శుద్ధులు
F  C Dm  G Am-C  G  C 
ఆంత్యకాలమందున - కన్య-గర్భా మందున 
 F C F C   F  C F  C
బుట్టినట్టి రక్షకా - ఓ ఇమ్మానుయేల్ ప్రభో
Bb Gm D Gm  C  F  C  F 
ఓ నరావతారుడా - నిన్ను నెన్న శక్యమా?
Bb Gm D Gm C  F  C  F 
దూత పాట పాడుడీ - రాక్షకున్ స్తుతించుడీ

F  C F  C  F G#m F C F 
రావె నీతిసూర్యుడా - రావె దేవ పుత్రుడా
F  C Dm G  Am  C G  C
నీదు రాకవల్లను - లోక సౌఖ్య మాయెను
  F  C F C  F  C  F C
భునివాసు లందరు - మృత్యుభీతి గెల్తురు
Bb  Gm D Gm C F  C F 
నిన్ను నమ్మువారికి - ఆత్మశుద్ధి కల్గును
Bb Gm D Gm C  F  C  F 
దూత పాట పాడుడీ - రాక్షకున్ స్తుతించుడీ

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s