నా జీవిత కాలమంత

Intro: C G Am C G F
    Am Em F G C

పల్లవి

C   G  Am
నా జీవిత కాలమంత
C    G  F
నిను కీర్తించిన చాలునా
 Am    Em
నా సమస్త సంపద
 F  G  C
నీకిచ్చిన చాలునా

C    G  Am
యేసు నీదు మేలులకై
 C   G   F
నే బదులుగా యేమిత్తును
 Am     Em
నా దేహమే యాగముగా
 F  G  C
అర్పించిన చాలునా          ||నా జీవిత||

చరణం 1

C   F   G    Em
నా బాల్యమంతా - నా తోడుగా నిలచి
Am  F   G   C
ప్రతి కీడునుండి - తప్పించినావు
C   F    G   Em
యవ్వన కాలమున - నే త్రోవ తొలగిన
Am  F    G  C
మన్నించి నాతోనే - కొనసాగినావు
Am Dm
ఎన్నో శ్రమలు - ఆపదలన్నిటిలో
Dm         D#
నను ధైర్యపరచి - నను ఆదుకున్నావు
Em
యేసు నీవే - నీవే యేసు
       G
నీవే నా - సర్వస్వమూ...       ||నా జీవిత||

చరణం 2

C  F    G   Em
కన్నీటి రాత్రులు - నే గదిపిన వెంటనే
Am  F     G  C
సంతోష ఉదయాలు - నాకిచ్చినావు
C   F   G  Em
హృదయాశలన్నీ - నేరవెర్చినావు
Am   F    G   C
యొగ్యుడను కాక్నున్న - హెచ్చించినావు
Am Dm
ఎంతో ప్రేమ - మితిలేని కృపను
Dm         D#
నాపై చూపించి - నను హత్తుకున్నావు
Em
యేసు నీవే - నీవే యేసు
       G
నీవే నా - ఆనందమూ...       ||నా జీవిత||

Strum Pattern: D D U D U
 
Album: Lerevaru
Singers: Naresh Iyer
Music: Joel Kodali & Hadlee Xavier

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s