నా జీవిత కాలమంత

పల్లవి

నా జీవిత కాలమంత
నిను కీర్తించిన చాలునా
నా సమస్త సంపద
నీకిచ్చిన చాలునా

యేసు నీదు మేలులకై
నే బదులుగా యేమిత్తును
నా దేహమే యాగముగా
అర్పించిన చాలునా          ||నా జీవిత||

చరణం 1

నా బాల్యమంతా - నా తోడుగా నిలచి
ప్రతి కీడునుండి - తప్పించినావు
యవ్వన కాలమున - నే త్రోవ తొలగిన
మన్నించి నాతోనే - కొనసాగినావు
ఎన్నో శ్రమలు - ఆపదలన్నిటిలో
నను ధైర్యపరచి - నను ఆదుకున్నావు
యేసు నీవే - నీవే యేసు
నీవే నా - సర్వస్వమూ...       ||నా జీవిత||

చరణం 2

కన్నీటి రాత్రులు - నే గదిపిన వెంటనే
సంతోష ఉదయాలు - నాకిచ్చినావు
హృదయాశలన్నీ - నేరవెర్చినావు
యొగ్యుడను కాక్నున్న - హెచ్చించినావు
ఎంతో ప్రేమ - మితిలేని కృపను
నాపై చూపించి - నను హత్తుకున్నావు
యేసు నీవే - నీవే యేసు
నీవే నా - ఆనందమూ...       ||నా జీవిత||

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s