తూర్పు దిక్కు చుక్కబుట్టె

Here are the chords for one of the all time Christmas Carol 
classics. I play this song in Gm, you can Capo 3rd fret and play 
these chords.

పల్లవి

Em        C     D    Em
తూర్పు దిక్కు చుక్కబుట్టె మేరమ్మ - ఓ మరియమ్మ
Em       D       C   Em
చుక్కాను జూచి మేము వచ్చినాము - మొ్రక్కిపోవుటకు (2)

చరణం 1

Em       C       D    Em
బెత్లెహేము పురములోన బాలుడమ్మ - గొప్ప బాలుడమ్మ
Em      D      C   Em
బీద కన్య గర్భమందు పుట్టెనమ్మ - సత్యవంతుడమ్మ (2)  ||తూర్పు||

చరణం 2

Em      C       D    Em
పండిత శాస్త్రజ్ఞులనెల్ల పిలిచినారు - వారు వచ్చినారు
Em      D      C   Em
పూర్వ వేదంబులను తెచ్చినారు - తేరి చూచినారు (2)   ||తూర్పు||

చరణం 3

Em        C       D    Em
బంగారు సాంబ్రాణి బోళము తెచ్చినాము - బాల యేసునొద్దకు
Em     D         C  Em
బంగారు పాదముల మొ్రక్కెదాము - బహుగా వేడెదాము (2)  ||తూర్పు||

Strumming: D D U D U D D U

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s