యేసయ్యా నీ మాటలు

పల్లవి

యేసయ్యా నీ మాటలు – తేనెకంటే మధురము
యేసయ్యా నీ మాటలు – రెండంచుల ఖడ్గము
నీ వాక్యమే దీపము – నా త్రోవకు వెలుగైయున్నది (2)

యేసయ్యా నీ మాటలు – తేనెకంటే మధురము
యేసయ్యా నీ మాటలు – జీవపు ఊటలు

చరనం

కష్టములలొ నష్టములలొ – వ్యాధులలొ నా వేదనలొ  (2) 
ఆధరించును ఆవరించును – తీర్చిదిద్ధి సరిచేయును 
స్వస్థపరచును లేవనెత్తును – జీవమిచ్చి నడిపించును (2)

పల్లవి

యేసయ్యా నీ మాటలు – తేనెకంటే మధురము
యేసయ్యా నీ మాటలు – జీవపు ఊటలు

చరనం

కష్టములలొ నష్టములలొ – వ్యాధులలొ నా వేదనలొ  (2) 
ఆధరించును ఆవరించును – తీర్చిదిద్ధి సరిచేయును 
స్వస్థపరచును లేవనెత్తును – జీవమిచ్చి నడిపించును (2)

పల్లవి

యేసయ్యా నీ మాటలు – తేనెకంటే మధురము
యేసయ్యా నీ మాటలు – జీవపు ఊటలు

 

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s