స్తుతియించెదా నీ నామం

పల్లవి

స్తుతియించెదా నీ నామం - దేవా అనుదినం (2)
దయతో కాపాడినావు - కృపనే చూపించినావు (2)
నిను నే మరువనేసు - నిను నే విడువనేసు (2)  ||స్తుతి||

చరనం 1 

పాపినై యుండగ నేను - రక్షించి దరి చేర్చినావు (2)
నిను నే మరువనేసు - నిను నే విడువనేసు    ||స్తుతి||
 
చరనం 2

సిలువే నాదు శరణం - నీవే నాకు మార్గం (2)
నిను నే మరువనేసు - నిను నే విడువనేసు    ||స్తుతి||

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s