శుద్ధా హృదయం

పల్లవి

శుద్ధా హృదయం - కలుగ జేయుము (3)

చరనం 1

నీ వాత్సల్యం నీ బాహూల్యం - నీ కృప కనికరం చూపించుము (2)
పాపము చేసాను - దోషినై యున్నాను (2)
తెలిసియున్నది నా ఆతిక్రమమే - తెలిసియున్నవి నా పాపములే (2)
నీ సన్నిధిలో - నా పాపములే - ఒప్పుకొందునయా
నీ సన్నిధిలో - నా పాపములే - ఒప్పుకొందునయా

పల్లవి

శుద్ధా హృదయం - కలుగ జేయుము (2)
నాలోనా - నాలోన (2) ||శుద్ధా||

చరనం 2

నీ జ్ఞానమును నీ సత్యమును - నా అంతర్యములొ పుట్టించుము (2)
ఉత్సాహ సంతోషం - నీ రక్షణానందం (2)
కలుగచేయుము నా హృదయములో - కలుగచేయుము నా హృదయములో (2)
నీ సన్నిధిలో - పరిశుద్ధాత్మతో - నన్ను నింపుమయా
నీ సన్నిధిలో - పరిశుద్ధాత్మతో - నన్ను నింపుమయా

పల్లవి

శుద్ధా హృదయం - కలుగ జేయుము (2)
నాలోనా - నాలోన (2) ||శుద్ధా||

Tag

ఓ.. ఓ.. ఓ.. ఓ.. ఓ.. ఓ.. ఓ.. ఓ.. ఓ.. యేసయ్యా - శుద్ధి హృదయమే......
ఓ.. ఓ.. ఓ.. జీసస్ - ఓ.. ఓ.. ఓ.. ఓ.. ఓ..ఓ..ఓ..
ఓ...ఓ..ఓ..ఓ.. - ఓ.. ఓ.. ఓ.. ఓ.. ఓ..

ముగుంపు

శుద్ధా హృదయం - కలుగ జేయుము (2)
కలిగించుమయా - ఓ జీసస్

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s