నీవే నా ప్రాణము

పల్లవి

నీవే నా ప్రాణము - నీవే నా సర్వము 
నీవే నా జీవము - యేసయ్యా (2) 
మరువలేను నీదు ప్రేమ - విడువలేనయా నీ స్నేహం (2)      ||నీవే||
 
చరనం 1
 
మార్గం నీవే - సత్యం జీవం నీవే
జీవించుటకు - ఆధారం నీవే (2)
బ్రతుకంతా నీ కొరకే జీవింతును - నిను నేను అరాధింతున్ (2)    ||నీవే||

చరనం 2

తోడు నీవే - నా నీడ నీవే
నిత్యం నా తోడుండే - నా చెలిమి నీవే (2)
అపాయం రాకుండ కాపడువాడవు - నిను నేను ఆరాధింతున్ (2)   ||నీవే||

హిందీ

తూహి మేరా జీవన్ - తూహి మేరా జహా
తూహి సబ్సే జుదా - ఈశు (2)

ఇంగ్లీష్

యూ ఆర్ మై లైఫ్ - యూ ఆర్ మై స్ట్రెంత్
యూ ఆర్ మై ఎవ్రిథింగ్ - యేషువా (2)

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s