నీవే నా ఊపిరి (This is the Air I Breathe)

నీవే నా ఊపిరి 
నీవే నా ఊపిరి
నీ సన్నిధియే - నాకు జీవం   ||నీవే ఊపి||

   నీవే.......నా కొరిక నీవే
   నేవే..... నా ఆశ నీవే

నీవే జీవాహరం
నీవే జీవాహరం 
నీ వాక్యము - నాకు జీవం   ||నీవే జీవా||

   నీవే......నా కొరిక నీవే
   నీవే.... నా ఆశ నీవే

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s