నిన్నే ప్రేమింతును

నిన్నే ప్రేమింతును  
నిన్నే ప్రేమింతును, యేసు
నిన్నే ప్రేమింతును
నే వెనుతిరుగా 
  
  నీ సన్నిధిలొ మోకరించీ
  నీ మార్గములొ సాగెదా
  నిరసించక సాగెదా
  నీ వెలుతురులో     ||నీ సన్నిధిలొ||

నిన్నే సేవింతును 
నిన్నే సేవింతును, యేసు
నిన్నే సేవింతును
నే వెనుతిరుగా 
 
  నీ సన్నిధిలొ మోకరించీ
  నీ మార్గములొ సాగెదా
  నిరసించక సాగెదా
  నీ వెలుతురులో     ||నీ సన్నిధిలొ|| 

నిన్నే స్తుతియింతును
నిన్నే స్తుతియింతును, యేసు
నిన్నే స్తుతియింతును
నే వెనుతిరుగా 

  నీ సన్నిధిలొ మోకరించీ
  నీ మార్గములొ సాగెదా
  నిరసించక సాగెదా
  నీ వెలుతురులో     ||నీ సన్నిధిలొ|| 

నిన్నే పూజింతును
నిన్నే పూజింతును, యేసు
నిన్నే పూజింతును
నే వెనుతిరుగా 

  నీ సన్నిధిలొ మోకరించీ
  నీ మార్గములొ సాగెదా
  నిరసించక సాగెదా
  నీ వెలుతురులో     ||నీ సన్నిధిలొ|| 

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s