నీవే నా దేవుడవు

నీవే నా దేవుడవు - ఆరాధింతును
నీవే నా రాజువు - కీర్తించెదను (2)

మరణమును జయించిన - మృత్యుంజయుడవు నీవే
మరణమునుంచి జీవముకు - నను దాటించావు
పరలోకమునుండి వెలుగుగ వచ్చి - మార్గము చూపితివి
చీకటి నుంచి వెలుగనకు - నను నడిపించావు

హోసన్నా  మహిమ నీకే
హోసన్నా  ప్రభావము రాజునకే  (2)

నీవే.. నీవే.. నీవే.. నీవే.. (2)

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s