నా యేసయ్యా నా రక్షకా

నా యేసయ్యా - నా రక్షకా 
నా నమ్మదగిన దేవా - కీర్తింతును
ప్రేమింతును నీ సన్నిధానమును  – కీర్తింతును యేసయ్యా   (2)

నా విమొచకుడా - నా పొషకుడా 
నా నమ్మదగిన దేవా - కీర్తింతును
ప్రేమింతును నీ సన్నిధానమును  – కీర్తింతును యేసయ్యా   (2)

నా స్నేహితుడా - నా సహయకుడా 
నా నమ్మదగిన దేవా - కీర్తింతును 
ప్రేమింతును నీ సన్నిధానమును – కీర్తింతును యేసయ్యా    (2)

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s