నా తండ్రి నీవే

ఓహొ ఓహొ ఓ...ఓహొ ఓహొ ఓ...ఓహొ ఓహొ ఓ...ఓ.. ఓ..   (2)

పల్లవి

నా తండ్రి నీవే - నా దేవుడవు నీవే 
నా తండ్రి నీవే - నీవే                  ||నా తండ్రి||

  యేసయ్యా... యేసయ్యా... యేసయ్యా.... యేసయ్యా
  యేసయ్యా... యేసయ్యా... యేసయ్యా... యేసయ్యా     ||నా తండ్రి||

చరనం 1

నా అడుగులు తప్పటడుగులై - నడిచిన నా ప్రతి మార్గము
సరిచేయు నా తండ్రివి    (x2)
పగలు ఎండ దెబ్బయైనను - రాత్రి వెన్నెల దెబ్బయైనను 
తగులకుండ కాచే నీ ప్రేమ  
    
  యేసయ్యా... యేసయ్యా... యేసయ్యా.... యేసయ్యా
  యేసయ్యా... యేసయ్యా... యేసయ్యా... యేసయ్యా    ||నా తండ్రి||

చరనం 2
గాడాంధకార లోయలో - నే నడచిన ప్రతివేలలో
తోడున్న నా తండ్రివి    (x2)
వేయిమంది కుడి ఎడమకు - కూలినా కూలును కాని 
చెదరకుండ నన్ను కాపడు ప్రేమ 

  యేసయ్యా... యేసయ్యా... యేసయ్యా.... యేసయ్యా
  యేసయ్యా... యేసయ్యా... యేసయ్యా... యేసయ్యా    ||నా తండ్రి||
 
యేసయ్యా... యేసయ్యా... యేసయ్యా.... యేసయ్యా (4)

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s