నా నీతి నీవే

పల్లవి

నా నీతి నీవే నా ఖ్యాతి నీవే - నా దైవమా యేసయ్యా
నా క్రియలు కాదు నీ కృపయే దేవా - నా ప్రాణమా యేసయ్యా
నదులంత తైలం విస్తార బలులు - నీ కిచ్చినా చాలవయ్యా
నీ జీవితాన్నే నాకిచ్చినావు - నీకే నా జీవమయ్యా
హలెలూయా ఆమేన్‌ హలెలూయా - హలెలూయా ఆమేన్‌ హలెలూయా  (x2) ||నా నీతి||

చరనం 1

నాదీన స్థితిని గమనించి నీవు - దాసునిగా వచ్చావుగా
నా దోష శిక్ష భరియించినీవు - నను నీలో దాచావుగా
ఏమంత ప్రేమ నా మీద నీకు - నీ ప్రాణమిచ్చావుగా
నీ రక్తమిచ్చి కొన్నావు నన్ను - యజమానుడవు నీవేగా    ||హలె||  

చరనం 2

నా ప్రియులే నన్ను వెలివేసి నపుడు - నీవు చేరదీసావుగా
నా ప్రక్కనిలచి నను దైర్యపరచి - కన్నీరు తుడిచావుగా
నేనున్న నీకు భయమేలనంటు - ఓదార్పు నిచ్చావుగా
చాలయ్యా దేవా నీక్రుపయే నాకు - బ్రతుకంతయు పండుగా    ||హలె||

చరనం 3

నా ఊభిలోన నే చిక్కి నపుడు - నీవు నన్ను చూసావుగా
నీ చేయి చాపి నను పైకి లేపి - నీవాక్కు నిచ్చావుగా 
నా సంకటములు నా ఋణపు గిరులు - అన్నిటిని తీర్చావుగా
నీలోన నాకు నవ జీవమిచ్చి - నీ సాక్షిగా నిలిపావుగా     ||హలె||

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s