నా జీవం నా సర్వం

Song: Naa Jeevam Naa Sarvam
Album: Naa Pranam
Singer, Lyricist, Composer: Kripal Mohan

పల్లవి

నా జీవం నా సర్వం నీవే దేవా  (x2)
నా కొరకే బలియైన గొర్రేపిల్ల
నా కొరకే రానున్న ఓ మెస్సయ్య       ||నా జీవం||

చరనం 

తప్పి పోయిన నన్ను వెదకి రక్షించి 
మంచి కాపరివై నాకై ప్రాణమిచ్చితివి
ఏమివ్వగలను నీ ఎనలేని ప్రేమకై
విరిగి నలిగిన హృదయమే నే నర్పింతును     
నా జీవం నా సర్వం నీవే దేవా

నీవే నీవే నీవే దేవా

నా కొరకే బలియైన గొర్రేపిల్ల
నా కొరకే రానున్న ఓ మెస్సయ్య
నా జీవం నా సర్వం నీవే దేవా     (x4)

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s