లెక్కించ లేని స్తోత్రముల్

పల్లవి 

లెక్కించ లేని స్తోత్రముల్ - దేవ ఎల్లప్పుడు నే పాడెదన్ (2)
ఇంతవరకు నా బ్రతుకులో - నీవు చేసిన మేళ్ళకై  (2)     || లెక్కించ||

చరనం 1

ఆకాశ మహాకాశముల్ - దాని క్రిందున్న సర్వంబును (2)
భూమిలో కనుబడునవన్నీ - ప్రభువా నిన్నే కీర్తించున్   (2)   || లెక్కించ||

చరనం 2 

అడవిలో నివసించునవన్నీ - సుడిగాలియు మంచును  (2)
భూమిపై నున్న వన్నీ - దేవా నిన్నే పొగడును  (2)      || లెక్కించ||

చరనం 3 

నీటిలో నివసించు ప్రాణుల్ - ఈ భువిలోని జీవరాసులు  (2)
ఆకాశమున ఎగురునవన్నీ - ప్రభువా నిన్నే కీర్తించున్  (2)    || లెక్కించ||

Lyrics: Rev. T.D. Mathews

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s