ఇల్లలోన పండగంట

లలలాలలల లలలలల……. లలాలలలల లలలలల

పల్లవి

ఇల్లలోన పండగంట – కల్ల్లలోన కాంతులంట 
ఎందుకే ఎందుకే కోయిల – చెప్పవే చెప్పవే కోయిల 
మల్లెపూల మంచుజల్లి – మందిరాన కురిసెనేడు 
ఎందుకే ఎందుకే కోయిల – చెప్పవే చెప్పవే కోయిల 
అర్ధరాత్రి కాలమందు వెన్నెల – అవతార పురుశుడంట వెన్నెల (x2) 
అవతరించినాడంట వెన్నెల – ఈ అవనిలోనంట వెన్నెల       ||ల ల||

చరనం 1

ఏ ఊరు ఏ వాడ ఏ దిశను పుట్టినాడే కోయిలా - చెప్పవే చెప్పవే కోయిలా (x2)
యూదా దేషమందు వెన్నెల – బెత్లెహేము గ్రామమందు వెన్నెల (x2) 
రాజులకు రాజంట వెన్నెల – ఈ లోకాన్ని యేలునంట వెన్నెల     ||ల ల||

చరనం 2

ధూప దీప హారములతొ వచ్చినారు ఎవరే కోయిల - చెప్పవే చెప్పవే కోయిల (x2)
తూర్పు దేశపు ఙ్ణానులంట వెన్నెల – దర్శించ వచ్చినారే వెన్నెల(2)
బంగారు సాంబ్రాని భోళం – తెచ్చినారు మొక్కినారు వెన్నెల     ||ల ల||

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s