ఇదే దినం (This is the Day)

ఇదే దినం - ఇదే దినం
ప్రభు చేసినది - ప్రభు చేసినది
ఉత్సాహించి - ఉత్సాహించి
స్తుతి పాడెదము - స్తుతి పాడెదము

ఇదే దినం - ప్రభు చేసినది
ఉత్సాహించి - స్తుతి పాడెదము
ఇదే దినం - ఇదే దినం
ప్రభు చేసినది

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s