హల్లెలూయ స్తుతి మహిమ

పల్లవి

హల్లెలూయ స్తుతి మహిమ - ఎల్లపుడు దేవునికిచ్చెదము  (x2)
ఆ...హల్లెలూయ హల్లెలూయ హల్లెలూయ       (x2)  ||హల్లెలూయ||

చరనం 1

అల సైన్యములులకు అధిపతియైన - ఆ దేవుని స్తుతించెదము (x2)
అల సంద్రములను దాటించిన - ఆ యెహోవాను స్తుతించెదము (x2) ||హల్లెలూయ||

చరనం 2

ఆకాషము నుండి మన్నాను పంపిన - దేవుని స్తుతించెదము  (x2)
బండనుండి మధుర జలమును పంపిన - ఆ దేవుని స్తుతించెదము (x2) ||హల్లెలూయ|| 

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s