దేవ నీ నామం

పల్లవి

దేవ నీ నామం - ఎంతో బలమైనది
దేవ నీ నామం - ఎంతో ఘనమైనది  (x2)

చరనం 1

యెహోవా యీరే నీ నామం - చూచుకొను వాడవే
యెహోవా నిస్సీ నీ నామం - విజయ ధ్వజము నేవే   (x2)
యెహోవా రాఫా నీ నామం - స్వస్థపరచు నీవే
యెహోవా షాలోం నీ నామం - సమాధన కర్తవే               ||దేవ||

చరనం 2

యేసయ్య నీ నామం - నాకు నిరీక్షణయే
యేసయ్య నీ నామం - నాకు రక్షణయే   (x2)
ఇమ్మానుయేలు నీ నామం - నాకు తోడు నీవే
నీతి సూర్యుడ నీ నామం - నాకు వెలుగు నీవే                ||దేవ||

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s