బలవంతుడ

శుద్ధుడ ఘనుడ - రక్షకుడ
నా కాపరి నీవే - నా దేవుడ               ||శుద్ధుడ||

శక్తిలేని నాకు - బలమిచ్చువాడ
నా స్నేహితుడ - బలవంతుడ

హర్షింతును - నిన్నారాధింతును
స్తుతియింతును - నే కీర్తింతును               ||హర్షింతు||

శక్తిలేని నాకు - బలమిచ్చువాడ
నా స్నేహితుడ - బలవంతుడ

రక్షన - అధారం  నీవే
విమోచన - నీవే యేసయ్యా
నా స్నేహితుడ - బలవంతుడ     (x2)

As per the request, posting the YouTube link to the song.

2 thoughts on “బలవంతుడ

 1. Brother
  Thank you for posting nice songs.

  One request
  It will be nice if you could also attach the song mp3 file, as those who
  don’t know the songs can learn.

  Thank you once again

  • Hi brother Jessi Raj,

   Thank you for the feedback. I usually dont post the videos or mp3s as they are easily searchable on YouTube. Anyway, here is the video link to the above song. Its a very good song, hope this helps you in learning it and praising God.

   Blessings,
   Vijay

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s