నా తండ్రి నీవే

Here are the chords for Ravindra Vattepu's song 
"Naa Thandri Neeve"

E      C#m     A      B
ఓహొ ఓహొ ఓ...ఓహొ ఓహొ ఓ...ఓహొ ఓహొ ఓ...ఓ.. ఓ..   (2)

పల్లవి

 E  B  C#m    B
నా తండ్రి నీవే - నా దేవుడవు నీవే
 E  B   A
నా తండ్రి నీవే - నీవే    ||నా తండ్రి||

   E     C#m    A      B 
  యేసయ్యా... యేసయ్యా... యేసయ్యా.... యేసయ్యా
   E     C#m    A     B
  యేసయ్యా... యేసయ్యా... యేసయ్యా... యేసయ్యా     ||నా తండ్రి||

చరనం 1

E    B      C#m   B
నా అడుగులు తప్పటడుగులై - నడిచిన నా ప్రతి మార్గము
A   G#m  B
సరిచేయు నా తండ్రివి (2)
E         C#m
పగలు ఎండ దెబ్బయైనను - రాత్రి వెన్నెల దెబ్బయైనను 
A      B
తగులకుండ కాచే నీ ప్రేమ  
    
   E     C#m    A      B
  యేసయ్యా... యేసయ్యా... యేసయ్యా.... యేసయ్యా
   E     C#m     A    B
  యేసయ్యా... యేసయ్యా... యేసయ్యా... యేసయ్యా    ||నా తండ్రి||

చరనం 2

E  B     C#m   B 
గాడాంధకార లోయలో - నే నడచిన ప్రతివేలలో
A  G#m  B
తోడున్న నా తండ్రివి (2)
E         C#m
వేయిమంది కుడి ఎడమకు - కూలినా కూలును కాని 
A        B
చెదరకుండ నన్ను కాపడు ప్రేమ 

   E     C#m    A      B
  యేసయ్యా... యేసయ్యా... యేసయ్యా.... యేసయ్యా
    E     C#m    A     B
  యేసయ్యా... యేసయ్యా... యేసయ్యా... యేసయ్యా    ||నా తండ్రి||

  E     C#m    A     B
యేసయ్యా... యేసయ్యా... యేసయ్యా.... యేసయ్యా (4)

One thought on “నా తండ్రి నీవే

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s