నీవే నా ఊపిరి (This is the Air I Breathe)

G   C
నీవే నా ఊపిరి 
G   C
నీవే నా ఊపిరి
G D Em D C Em D 
నీ సన్నిధియే - నాకు జీవం   ||నీవే ఊపి||

   G D Em D   C Em D
   నీవే.......నా కొరిక నీవే
   G D Em D  C  Em D
   నేవే..... నా ఆశ నీవే

G  C
నీవే జీవాహరం
G  C
నీవే జీవాహరం 
G D Em D C Em D 
నీ వాక్యము - నాకు జీవం   ||నీవే జీవా||

   G D Em D   C Em D
   నీవే......నా కొరిక నీవే
   G D Em D  C Em D
   నీవే.... నా ఆశ నీవే

Strumming Pattern: D,D,U,D,U,D

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s