నా యేసయ్యా నా రక్షకా

Intro: Em C Em Am 
    Em C D G (2)

Em     C   Em   Am   
నా యేసయ్యా - నా రక్షకా 
Em        C   D    G
నా నమ్మదగిన దేవా - కీర్తింతును
Em   C    Em     Am    Em   C  D    G
ప్రేమింతును నీ సన్నిధానమును – కీర్తింతును యేసయ్యా  (2)

Em      C  Em    Am   
నా విమొచకుడా - నా పొషకుడా 
Em        C  D    G
నా నమ్మదగిన దేవా - కీర్తింతును
Em   C    Em     Am    Em   C  D    G
ప్రేమింతును నీ సన్నిధానమును – కీర్తింతును యేసయ్యా  (2)

Em     C  Em      Am   
నా స్నేహితుడా - నా సహయకుడా 
Em        C  D    G
నా నమ్మదగిన దేవా - కీర్తింతును 
Em    C  Em     Am   Em   C  D    G 
ప్రేమింతును నీ సన్నిధానమును – కీర్తింతును యేసయ్యా  (2)

Strumming: D U D D U D U 

Lyrics and Composition: Kripal Mohan

3 thoughts on “నా యేసయ్యా నా రక్షకా

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s