జుంటి తేనె కన్నా

చరనం 1

Em  G    D
 జుంటి తేనె కన్నా తీయనిది
  Bm    Em
వెండి పసిడి కన్నా మిన్న అది
  C    D 
పొంగి పొర్లుచున్న ప్రేమ నిధి
  B   Em 
యేసు నీ నామము

  G     D
సూర్యకాంతి కన్నా ప్రకాశమైనది
   Bm     Em
పండు వెన్నెల కన్నా నిర్మలమైనది
   C     D
మంచు కొండలకన్నా చల్లనిది
  B   Em 
యేసు నీ నామము

పల్లవి

 G       D
యేసు అసాధ్యుడవు నీవు
   Bm      Em
మరణాన్నే జయించిన వీరుడవు
  C       D
సర్వాన్నీ శాసించే యోధుడవు
  B    Em
నీకు సాటి లేరెవరు

 G       D
రక్షకా నీవేగా మా బలము
 Bm        Em
దేవా మా దాగు స్థలము నీవే
  C     D
నీవే నిజమైన దేవుడవు
  B     Em
ప్రణమిల్లి మొ్రక్కెదము

చరనం 1 

   G    D 
జుంటి తేనె కన్నా తీయనిది 
  Bm    Em 
వెండి పసిడి కన్నా మిన్న అది 
  C    D 
పొంగి పొర్లుచున్న ప్రేమ నిధి 
  B   Em 
యేసు నీ నామము

చరనం 2

 G     D
ఆకాశముకన్నా విశాలమైనది 
  Bm     Em 
విశ్వమంతటిలో వ్యాపించియున్నది 
   C    D
ఊహలకనందని ఉన్నతమైనది 
   B   Em
యేసు నీ నామము
  G    D
లోకమంతటికి రక్షణ మార్గము 
  Bm    Em
జనులందరిని బ్రతికించు జీవము 
  C     D 
సర్వ కాలములో నివసించు సత్యము
  B   Em
యేసు నీ నామము

చరనం 1

   G    D
జుంటి తేనె కన్నా తీయనిది
  Bm    Em
వెండి పసిడి కన్నా మిన్న అది
  C    D 
పొంగి పొర్లుచున్న ప్రేమ నిధి
  B   Em 
యేసు నీ నామము
  B   Em 
యేసు నీ నామము

Album: Lerevaru
Singers: Alan Ganta & Ankitha
Music: Joel Kodali & Hadlee Xavier

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s