శుద్ధా హృదయం

Telugu Lyrics and chords without the Capo

Guitar Solo

E -----3----------------------------------------------
B 3h4-3--4-3h4h6-4-3----------3-4-3----3h4------3-4---
G ---5--------------5--3-5--5-------5------5-4-5------

పల్లవి

Cm    Bb  Ab   Cm
శుద్ధా హృదయం - కలుగ జేయుము (3)

చరనం 1

Cm    Cm     Bb      Ab   Cm
నీ వాత్సల్యం నీ బాహూల్యం - నీ కృప కనికరం చూపించుము (2)
Cm      Bb
పాపము చేసాను - దోషినై యున్నాను (2)
Cm   Ab   Bb  Cm Cm   Ab   Bb  Cm
తెలిసియున్నది నా ఆతిక్రమమే - తెలిసియున్నవి నా పాపములే (2)
Cm     Ab      Bb    Cm
నీ సన్నిధిలో - నా పాపములే - ఒప్పుకొందునయా
Cm     Ab     Bb     G
నీ సన్నిధిలో - నా పాపములే - ఒప్పుకొందునయా

పల్లవి

Cm    Bb Ab    Cm
శుద్ధా హృదయం - కలుగ జేయుము (2)
Cm G Ab  Cm
నాలోనా - నాలోన (2) ||శుద్ధా||

చరనం 2

Cm    Cm     Bb      Ab   Cm
నీ జ్ఞానమును నీ సత్యమును - నా అంతర్యములొ పుట్టించుము (2)
Cm       Bb 
ఉత్సాహ సంతోషం - నీ రక్షణానందం (2)
Cm   Ab  Bb    Cm Cm   Ab   Bb   Cm 
కలుగచేయుము నా హృదయములో - కలుగచేయుము నా హృదయములో (2)
Cm     Ab     Bb     Cm
నీ సన్నిధిలో - పరిశుద్ధాత్మతో - నన్ను నింపుమయా
Cm     Ab      Bb     G
నీ సన్నిధిలో - పరిశుద్ధాత్మతో - నన్ను నింపుమయా

పల్లవి

Cm    Bb  Ab   Cm
శుద్ధా హృదయం - కలుగ జేయుము (2)
Cm G Ab  Cm
నాలోనా - నాలోన (2) ||శుద్ధా||

Tag

Cm      Ab     Bb      Cm    Ab    Bb  Cm
ఓ.. ఓ.. ఓ.. ఓ.. ఓ.. ఓ.. ఓ.. ఓ.. ఓ.. యేసయ్యా - శుద్ధి హృదయమే......
Ab     Bb   G      Cm
ఓ.. ఓ.. ఓ.. జీసస్ - ఓ.. ఓ.. ఓ.. ఓ.. ఓ..ఓ..ఓ..
Bb     Bb   G       Cm
ఓ...ఓ..ఓ..ఓ.. - ఓ.. ఓ.. ఓ.. ఓ.. ఓ..

ముగుంపు

Cm    Bb  Ab   Cm
శుద్ధా హృదయం - కలుగ జేయుము (2)
Cm   Bb  Ab G Cm
కలిగించుమయా - ఓ జీసస్

Lyrics and Composition: Bro. Anil Kumar

 Strumming Pattern: D D U D U D U

2 thoughts on “శుద్ధా హృదయం

 1. vijay! what you have done for the LORD is wonderful may GOD bless you.
  you know i left my job because of GODs call i was there in Bible College for several years
  finally i came out started my own church as GOD guides me.All most i forgot telugu tunes because i was in North India.Now i find your blog very much usefull to me thank you so much.sunil

  • Hi Sunil,

   Thank you for your encouraging words. I am glad that my work is of some help to you as you continue your ministry. Also, I really appreciate all the sacrifices you had to make at personal level and thank God for people like you. Please remember me in your prayers.

   God Bless,
   Vijay

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s