శుద్ధా హృదయం (Capo)

Telugu Lyrics with Capo on the 3rd Fret

Guitar Solo 

E -----0----------------------------------------------
B 0h1-0--1-0h1h3-1-0----------0-1-0----0h1------0-1---
G ---2--------------2--0-2--2-------2------2-1-2------

పల్లవి

Am    G  F    Am
శుద్ధా హృదయం - కలుగ జేయుము (3)

చరనం 1

Am    Am      G      F   Am
నీ వాత్సల్యం నీ బాహూల్యం - నీ కృప కనికరం చూపించుము (2)
Am      G
పాపము చేసాను - దోషినై యున్నాను (2)
Am   F   G   Am Am   F   G   Am
తెలిసియున్నది నా ఆతిక్రమమే - తెలిసియున్నవి నా పాపములే (2)
Am     F      G     Am
నీ సన్నిధిలో - నా పాపములే - ఒప్పుకొందునయా 
Am     F      G     E
నీ సన్నిధిలో - నా పాపములే - ఒప్పుకొందునయా

పల్లవి

Am    G   F   Am
శుద్ధా హృదయం - కలుగ జేయుము (2)
Am E F   Am
నాలోనా - నాలోన (2)  ||శుద్ధా||

చరనం 2

Am    Am     G       F   Am
నీ జ్ఞానమును నీ సత్యమును - నా అంతర్యములొ పుట్టించుము (2)
Am       G    
ఉత్సాహ సంతోషం - నీ రక్షణానందం (2)
Am   F   G    Am Am    F   G    Am 
కలుగచేయుము నా హృదయములో - కలుగచేయుము నా హృదయములో (2)
Am     F      G     Am
నీ సన్నిధిలో - పరిశుద్ధాత్మతో - నన్ను నింపుమయా
Am     F      G     E
నీ సన్నిధిలో - పరిశుద్ధాత్మతో - నన్ను నింపుమయా

పల్లవి

Am    G   F   Am
శుద్ధా హృదయం - కలుగ జేయుము (2)
Am E F   Am
నాలోనా - నాలోన (2)  ||శుద్ధా||

Tag

Am      F      G      Am    F     G  Am
ఓ.. ఓ.. ఓ.. ఓ.. ఓ.. ఓ.. ఓ.. ఓ.. ఓ.. యేసయ్యా - శుద్ధి హృదయమే......
F      G    E     Am
ఓ.. ఓ.. ఓ.. జీసస్ - ఓ.. ఓ.. ఓ.. ఓ.. ఓ..ఓ..ఓ..
F     G    E      Am
ఓ...ఓ..ఓ..ఓ.. - ఓ.. ఓ.. ఓ.. ఓ.. ఓ..

ముగుంపు

Am    G   F   Am
శుద్ధా హృదయం - కలుగ జేయుము (2)
Am    G  F  E Am
కలిగించుమయా - ఓ జీసస్

Lyrics and Composition: Bro. Anil Kumar

Strumming Pattern: D D U D U D U

4 thoughts on “శుద్ధా హృదయం (Capo)

 1. Praise the lord Brother .. Thanks For your postings.. could you please post the strumming pattern as well ? that would be really helpful for the new guitar players.

  Thanks In advance !!
  Suneel

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s