రమ్మానుచున్నాడు నిన్ను ప్రభు యేసు

పల్లవి

E     A  B    E
రమ్మానుచున్నాడు - నిన్ను ప్రభుయేసు
E     A     B      E
వాంచతో తన కరము చాపి - రమ్మానుచున్నాడు 

చరనం 1 

E       A  B       E
ఎటువంటి శ్రమలందును - ఆదరణ నీ కిచ్చునని 
E     A      B        E
గ్రహించి నీవు యేసునిచేరినా - హద్దులేని యింపునొందెదవు        ||రమ్మాను||

చరనం 2

E       A  B       E    
కన్నీరంతా తుడుచును - కనుపాపవలె కాపాడున్ 
E      A        B         E
కారు మేఘమువలె కష్టములు వచ్చినను - కనికరించి నిన్ను కాపాడును   ||రమ్మాను||

చరనం 3 

E      A  B       E
సొమ్మసిల్లు వేలలో - బలమును నీ కిచ్చును 
E      A        B          E 
ఆయన నీ వెలుగు రక్షణ అయినందున - ఆలసింపక నీవు త్వరపడి రమ్ము  ||రమ్మాను|| 
చరనం 4 

E     A  B    E
సకల వ్యాధులను - స్వస్థపరచుటకు 
E     A        B         E
శక్తిమంతుడగు ప్రభు యేసు ప్రేమతో - అందరికి తన కృపలనిచ్చున్    ||రమ్మాను||

Strumming - D D U D U

2 thoughts on “రమ్మానుచున్నాడు నిన్ను ప్రభు యేసు

 1. Hi Leslie,

  I really appreciate your willingness to know the meaning of this song. Its a tough job to translate a telugu song to english but I tried my best. Hope this helps

  Chorus
  Jesus is calling you
  He is calling with longing heart and outstretched arms

  Verse 1
  You will find happiness when you realize that He will show His kindness in all your hardships
  and come to His presence

  Verse 2
  He will wipe out all your tears and protect you like an apple of the eye
  He will show kindness and save you from all your afflictions

  Verse 3
  He will provide strength when you faint (feel weak)
  Do not delay but haste to His presence for He is your light and salvation

  Verse 3
  Lord Jesus who is mighty to heal all sickness will provide grace to all through His love

  God Bless,
  Vijay

 2. Please, can you translate the meaning of this song in English? A friend taught it to me last week when I was in India, and I cannot remember other than the song says to come to Jesus. Thank you and may God bless your ministry!

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s