ప్రేమించెదన్ అధికముగా (More Love More Power)

పల్లవి

Em   C    D    C D Em
ప్రేమించెదన్ అధికముగా - ఆరాధింతున్ ఆసక్తితో (2)
    Am    Em     Am   Em
పూర్ణ మనసుతో ఆరాధింతున్ - పూర్ణ బలముతో ప్రేమించెదన్
C  D  Em D  C  Em
ఆరాధన ఆరాధన - ఆరాధన ఆరాధన (2)

చరనం 1

Em      D   C   Em
ఎబినేజరే ఎబినేజరే - ఇంతవరకు ఆదుకొన్నావు (2)
C  D Em
ఇంతవరకు ఆదుకొన్నావు
      Am    Em     Am   Em
నిన్ను ఫూర్ణ మనసుతో ఆరాధింతున్ - ఫూర్ణ బలముతో ప్రేమించెదన్    ||ఆరాధన||

చరనం 2
 
ఎల్‌రోయీ ఎల్‌రోయీ - నన్ను చూచావే వందనమయ్యా
నన్ను చూచావే వందనమయ్యా
నిన్ను ఫూర్ణ మనసుతో ఆరాధింతున్ - ఫూర్ణ బలముతో ప్రేమించెదన్    ||ఆరాధన||

చరనం 3
 
యెహోవా రాఫా యెహోవా రాఫా - స్వస్థపరచావే వందనమయ్యా
స్వస్థపరచావే వందనమయ్యా
నిన్ను ఫూర్ణ మనసుతో ఆరాధింతున్ - ఫూర్ణ బలముతో ప్రేమించెదన్    ||ఆరాధన||

8 thoughts on “ప్రేమించెదన్ అధికముగా (More Love More Power)

 1. wonderful job you are doing brother,GOD BLESS YOU,bro if you provide card fingering at one side, it is very helpful to the beginers.Expecting more Songs with lyrics&Cards.
  Thanks.

  • Hi Paul, thanks for leaving the positive feedback :). I will try to figure how to post that but, there are plenty of resources online that provides chord positions.

   • Thanks Bro for your reply,When i am playing guitar by following song &cards,,if i am unable remember fingering,i have to go back and search for that card, and come back to our song. in every song maximum 6-9 cards are there, so if you show on the top of song,or right or left side.then we don’t need to go & search for card fingering.It is not big problem,if it is possible than only do this. thanks

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s