ఇమ్మానుయేలు రక్తము

చరనం 1

 A     D    A   E
ఇమ్మానుయేలు రక్తము - ఇంపైన యూటగు
 A     D     A  E A
ఓ పాపి యందు మున్గుము - పాపంబు పోవును

పల్లవి

   A    D     A   E
  యేసుండు నాకు మారుగా - ఆ సిల్వ జావగా
   A   D     A  E A
  శ్రీ యేసు రక్తమెప్పుడు - శ్రవించు నాకుగా       ||యేసుండు||     

చరనం 2

 A     D     A    E
ఆ యూట మున్గి దొంగయు - హా శుధ్ధుడాయెను
 A   D     A  E   A
నేనట్టి పాపినిప్పుడు - నేనందు మున్గుదున్        ||యేసుండు||

చరనం 3

 A    D    A   E
నీ యొక్క పాపమట్టిదే - నిర్మూలమౌటకు
 A   D    A  E  A
రక్షించు గొర్రెపిల్ల - నీ రక్తము చాలును         ||యేసుండు||

చరనం 4


 A   D     A    E
నా నాధు రక్తమందున - నే నమ్మియుండినన్
  A   D    A  E  A
నా దేవుని నిండు ప్రేమ - నేనందు చూచేదన్       ||యేసుండు||

చరనం 5

  A    D     A   E
నా యాయుష్కాలమంతట - నా సంతసంబిదే
 A    D      A E A
నా క్రీస్తుయొక్క రొమ్మునన్ - నా గానమిదియే       ||యేసుండు||

2 thoughts on “ఇమ్మానుయేలు రక్తము

 1. Really blessed to have this blog from you. Didn’t know how I missed all these years but truly this is one of a kind. God bless you brother Vijay

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s