నీవే నా దేవుడవు

A  E    D  F#m E
నీవే నా దేవుడవు - ఆరాధింతును
A  E   D  F#m
నీవే నా రాజువు - కీర్తించెదను (2)

F#m   D    A      E
మరణమును జయించిన - మృత్యుంజయుడవు నీవే
F#m    D    A  D  A
మరణమునుంచి జీవముకు - నను దాటించావు
F#m    D      A     E
పరలోకమునుండి వెలుగుగ వచ్చి - మార్గము చూపితివి
F#m   D    A  D  A
చీకటి నుంచి వెలుగనకు - నను నడిపించావు

C#m F#m D   E
హోసన్నా మహిమ నీకే
C#m F#m D    E
హోసన్నా ప్రభావము రాజునకే (2)

A  F#m D  E
నీవే.. నీవే.. నీవే.. నీవే.. (2)

Singer, Lyricist, Composer: Kripal Mohan

2 thoughts on “నీవే నా దేవుడవు

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s