అన్ని నామములకన్న

E        A     B     E
అన్ని నామములకన్న పై నామము - యేసుని నామము
E       A       B     E
ఎన్ని తరములకైన ఘనపరచదగినది - క్రీస్తేసు నామము
 
పల్లవి

E      A
యేసు నామము - జయం జయము
F#m  B   A    E
సాతను శక్తుల్ - లయం లయము (2)
E         A
హల్లేలుయా హోసన్నా - హల్లేలుయా
F#m B  A
హల్లెలుయా - ఆమెన్ (2)
 
చరనం 1
 
E     A     B     E
పాపములనుండి విడిపించును - యేసుని నామము (2)
E        A    B     E
నిత్య నరకాగ్నిలోనుంచి రక్షించును - క్రీస్తేసు నామము (2)        ||యేసు||

చరనం 2

E     A      B        E             
సాతను పై అధికారమిచ్చును - శక్తి కలిగిన యేసు నామము (2)
E       A         B        E  
శత్రు సమూహము పై జయమునిచ్చును - జయ శీలుడైన యేసుని నామము (2) ||యేసు||

చరనం 3

E     A     B     E
రోగములనుండి విడిపించును - యేసుని నామము (2)
E      A      B       E
సమస్త బాధలను తొలగించును - శక్తిగల యేసు నామము (2)       ||యేసు||

8 thoughts on “అన్ని నామములకన్న

 1. Praise the lord, can anyone please provide the chords for theniya kantenu yesuni naamam(తేనీయ కంటెను యేసుని నామం)

 2. Dear,Bro…really chords are very helpful to sing this songs.Please send chords for Deva Naa mora ALAKINCHUMA na pradhanaku chevi yogguma…….

  thanq

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s