కృపామయుడా – నీలోనా

The song is in Gm, so Capo the 3rd fret to use these chords.
 
పల్లవి

Em       C Em
కృపామయుడా - నీలోనా (2)
 C   Am Em  C     D  Em
నివసింప జేసినందుకు - ఇదిగో నా స్తుతుల సింహాసనం
 C      D Em
ఇదిగో నా స్తుతుల సింహాసనం           ||కృపా||

చరనం 1

Em    D     C    Em
ఏ అపాయము నా గుడారము - సమీపించ నీయక
Em       C D  B  Em
నా మార్గములన్నింటిలో - నీవే ఆశ్రయ మైనందున     ||కృపా||
 
చరనం 2

చీకటి నుండి వెలుగులోనికి - నన్ను పిలిచిన తేజోమయా
రాజవంశములో - యాజకత్వము చేసెదను       ||కృపా||

చరనం 3

నీలో నిలిచి ఆత్మ ఫలములు - ఫలించుట కొరకు
నా పైన నిండుగా - ఆత్మ వర్షము కుమ్మరించు     ||కృపా||
 
చరనం 4
 
ఏ యోగ్యత లేని నాకు - జీవ కిరీట మిచ్చుటకు
నీ కృప నను నీడక - శాశ్వత కృపగా మారెను     ||కృపా||

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s