హల్లెలూయ యేసు ప్రభున్

చరనం 1
  
G    C     D      G
హల్లెలూయ యేసు ప్రభున్ - యెల్లరు స్తుతియించుడి
G  C  Am  C  D   G
వల్లభుని చెర్యలను - తిలకించి స్తుతియించుడి
G  C    D       G
బలమైన పనిచేయు - బలవంతుని స్తుతియించుడి
G  C  Am  C  D   G
ఎల్లరిని స్వీకరించు - యేసుని స్తుతియించుడి

 పల్లవి

     C   G
రాజుల రాజైన యేసు రాజు - భూజనుల నేలున్
     C     D     G
హల్లెలూయా హల్లెలూయా - దేవుని స్తుతియించుడి

చరనం 2

G     C    D        G
తంబురతోను వీణతొను - ప్రభువును స్తుతియించుడి
G    C  Am  C   D    G
పాపమును రక్తముతో - తుడిచెను స్తుతియించుడి
G    C     D        G
బూరతోను తాలములన్ - మ్రోగించి స్తుతియించుడి
G    C Am  C  D    G
నిరంతరము మారని - యేసుని స్తుతియించుడి    ||రాజుల||

చరనం 3
 
G    C     D       G  
సూర్య చంద్రులార ఇలా - దేవుని స్తుతియించుడి
G     C  Am  C   D    G
హృదయమును వెలిగించిన - యేసుని స్తుతియించుడి
G    C     D      G
అగ్ని వడగండ్లార మీరు - కర్తను స్తుతియించుడి
G     C  Am C   D    G
హృదయమును చేధించిన - నాధుని స్తుతియించుడి  ||రాజుల||

చరనం 4 
 
G     C    D      G
యువకులారా పిల్లలారా - దేవుని స్తుతియించుడి
G    C   Am C    D    G
జీవితమున్ ప్రభు పనికై - సమర్పించి స్తుతియించుడి
G   C      D        G
పెద్ధలారా ప్రభువులారా - యెహోవాను స్తుతియించుడి
G   C  Am C   D    G
ఆస్తులను యేసునకై - అర్పించి స్తుతియించుడి   ||రాజుల||

చరనం 5

G    C     D      G
అఘాదమైన జలములారా - దేవుని స్తుతియించుడి
G    C  Am  C  D    G
ఆలలవలె సెవకులు - లేచిరి స్తుతియించుడి
G      C    D      G
దూతలరా పూర్వ భక్తులారా - దేవుని స్తుతియించుడి
G    C  Am  C  D    G
పరమందు పరిశుద్ధులు - ఎల్లరు స్తుతియించుడి   ||రాజుల||

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s