నీ చేతితో నన్ను పట్టుకో

పల్లవి

D   D/A  G     A    D
నీ చేతితో నన్ను పట్టుకో - నీ ఆత్మతో నన్ను నడుపు
D  G    D     A      D
శిల్పిచేతిలో సిలను నేను - అనుక్షణము నన్ను చెక్కుము (2)

చరనం 1

D   D/A G     A     D
అంధకార లోయలోన - సంచరించిన భయము లేదు
D  G   D    A    D
నీ వాక్యం శక్తిగలది - నా త్రోవకు నిత్యవెలుగు  (2)

చరనం 2  

ఘోరపాపిని నేను తండ్రి - పాప యూబిలో పడియుంటిని
లేవనెత్తుము శుద్ధిచేయుము - పొందనిమ్ము నీదు ప్రేమను (2)

చరనం 3

ఈ భువిలో రాజు నీవే - నా హృదిలో శాంతినీవే
కుమ్మరించుము నీదు ఆత్మను - జీవితాంతము సేవచేసెదన్ (2)

Slash Chords
D/A --> X00232

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s