దుప్పి నీటి (As The Deer)

పల్లవి

C  G/B Am C/G F  G C
దుప్పి నీటి వాగు కొరకు ఆశించి నట్లుగా
C G/B Am  C/G F G   C
నీ కొరకే ప్రభువా నా ప్రాణము ఆశ పడుచున్నది
 
చరనం

Am    F C
నీవే నా బలము కేడేము
F Am  Dm  E
నీకే నా ఆత్మ నర్పింతున్
C G/B Am  C/G F G   C
నీ కొరకే ప్రభువా నా ప్రాణము ఆశ పడుచున్నది

Slash Chords

G/B --> X20003
C/G --> 332010

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s