ఇదిగో దేవా నా జీవితం

పల్లవి

D    C   D  D   G  C   D
ఇదిగో దేవా నా జీవితం - ఆపాద మస్తకం నీ కంకితం
D    G   C     D
శరణం నీ చరణం - శరణం నీ చరణం (x2)      ||ఇదిగో||

చరనం 1

D    D7  G   C       D
పలుమార్లు వైదొలగినాను - పరలోక దర్శనము నుండి
D   D7    G   C     D
విలువైన నీ దివ్య పిలుపుకు - తగినట్లు జీవించనైతి (x2)
G  Gmaj7 C     D
అయినా నీ ప్రేమతో - నన్ను దరి చేర్చినావు
G  Gmaj7   C     D
అందుకే గైకొనుమో దేవా - ఈ నా శేష జీవితం      ||ఇదిగో||

చరనం 2

D   D7   G  C       D
నీ పాదముల చెంతచేరి - నీ చిత్తంబు నేనెరుగ నేర్పు
D    D7    G  C      D
నీ హృదయ భారంబు నొసగి - ప్రార్ధించి పనిచేయ నేర్పు (x2)
G   Gmaj7n C      D 
ఆగిపోక సాగిపోవు - ప్రియసుతునిగ పని చేయనిమ్ము
G   Gmaj7 C    D
ప్రతిచోట నీ సాక్షిగా - ప్రభువా నన్నుండనిమ్ము       ||ఇదిగో||

చరనం 3

D  D7     G   C      D   
విస్తార పంట పొలము నుండి - కష్టించి పనిచేయనిమ్ము
D  D7   G    C       D 
కన్నీటితో విత్తు మనస్సు - కలకాలం మరినాకు నొసగు (x2)
G    Gmaj7 C      D
నశియించు ఆత్మలన్ - నీదరి చేర్చు కృపనిమ్మయా    
G   Gmaj7 C        D
క్షేమక్షామ కాలమైనా - నిన్ను ఘనపరచు బ్రతుకు నిమ్మయా  ||ఇదిగో||

Strumming Pattern: D D U D U D D U D U

4 thoughts on “ఇదిగో దేవా నా జీవితం

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s