స్తుతియించెదా నీ నామం

పల్లవి

E     B   A C#m E
స్తుతియించెదా నీ నామం - దేవా అనుదినం (2)
E     A    B   E
దయతో కాపాడినావు - కృపనే చూపించినావు (2)
E  B C#m E  E  B C#m E
నిను నే మరువనేసు - నిను నే విడువనేసు (2)  ||స్తుతి||

చరనం 1 

E     A    B    E
పాపినై యుండగ నేను - రక్షించి దరి చేర్చినావు (2)
E  B C#m E  E  B C#m E
నిను నే మరువనేసు - నిను నే విడువనేసు    ||స్తుతి||
 
చరనం 2

సిలువే నాదు శరణం - నీవే నాకు మార్గం (2)
నిను నే మరువనేసు - నిను నే విడువనేసు    ||స్తుతి||

 
Click here to access the PDF version of the chords

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s