దేవా నీ నామం (Kripla Mohan)

చరనం 1 

C Dm Em Am C  Dm  G C
దేవా నీ నామం - బలమైనది నీ నామం
C Dm Em Am C  Dm  G C
దేవా నీ నామం - ఘనమైనది నీ నామం
Am  Em  F Am  Am  Em   F Am
స్తుతియింతును నీ నామం - ఘనపరతును నీ నామం  (2)
F  G   C Am  G  F  G C
అన్నిటికన్న ఫై నామం - యేసయ్య నీ నామం  (2)
 
చరనం 2

C  Dm   Em Am C  Dm G C
ఆశ్రయ దుర్ఘము నీ నామం - నా కొండ నా కొట  (2)
Am  Em  F Am  Am  Em   F Am
స్తుతియింతును నీ నామం - ఘనపరతును నీ నామం  (2)
F  G   C Am  G  F  G C
అన్నిటికన్న ఫై నామం - యేసయ్య నీ నామం  (4)

Singer, Lyricist, Composer: Kripal Mohan

Click here to access the PDF version of the chords

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s