ఎందుకో నన్నింతగా నీవు

పల్లవి

Em     D    C   Am    Em
ఎందుకో నన్నింతగా నీవు - ప్రేమించితివో దేవ
     D     C   Am    Em
అందుకో నా దీన స్తుతి పాత్ర - హల్లెలూయ యేసయ్య  (2)

చరనం 1 

Em    G    Am   D
నా పాపము బాప - నరరూపి వైనావు
Em    G     Am  D
నా శాపము మాప - నలిగి వ్రేలాడితివి
Em      D    C   Am    Em
నాకు చాలిన దేవుడవు నీవే - నా స్థానములో నీవే (2) ||ఎందుకో||

చరనం 2  

Em    G   Am    D
నీ రూపము నాలో - నిర్మించియున్నావు
Em  G    Am   D
నీ పోలికలోనే - నివసించమన్నావు
Em    D    C   Am    C
నీవు నన్ను ఎన్నుకుంటివి - నీ కొరకై నీ కృపలో (2) ||ఎందుకో||

చరనం 3

Em    G     Am     D
నా మనవులు ముందే - నీ మనసులో నెరవేరే
Em    G    Am     D
నా మనుగడ ముందే - నీ గ్రంధములో నుండే
Em     D    C   Am    Em
ఏమి అధ్భుత ప్రేమ సంకల్పం - నేనేమి చెల్లింతును (2) ||ఎందుకో||

చరనం 4 

Em   G      Am   D
నా శ్రమలు సహించి - నా ఆశ్రయమైనావు
Em    G    Am    D
నా వ్యధలు భరించి - నన్నాదుకున్నావు
Em    D    C    Am    Em
నన్ను నీలో చేర్చుకున్నావు - నను దాచియున్నావు (2) ||ఎందుకో||

చరనం 5 

Em   G    Am    D
నీ సన్నిధి నాలో - నా సర్వమును నీలో
Em   G    Am     D
నీ సంపద నాలో - నా సర్వస్వము నీలో
Em   D    C    Am   Em
నీవు నేను ఏకమగువరకు - నను విడువనంటివి    (2) ||ఎందుకో||

Click here to access the PDF version of the chords

Strumming Pattern: D U D D U D D U D

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s