నాదు జీవమాయనే

పల్లవి

Em  D   C   Em
నాదు జీవమాయనే నా సమస్తము
      D  C   Em
నా సర్వస్వము యేసుకే నాదు జీవము
         D Em
నాదు దైవము దివి దివ్య తేజము (2) || నాదు  ||

చరనం 1    
 
Em         D2-D-Dsus4-D Em
క్రుంగిన వేళ భంగపడిన వేళ  నా దరికి చేరెను
            D2-D-Dsus4-D Em
చుక్కాని లేని నా నావవలె నుండ  అద్దరికి చేర్చును
         D Em
ఆత్మతో నింపెను  ఆలోచన చెప్పెను (2)  || నాదు  ||

చరనం 2

Em          D2-D-Dsus4-D Em
సాతాను బంధీనై కుములుచున్న వేళ విడిపించె శ్రీ యేసుడే 
Em           D2-D-Dsus4-D Em
రక్తమంతా కార్చి ప్రాణాన్ని బలిచేసి  విమోచన దయచేసెనె
            D Em
సాతానుని అనగ ద్రొక్క అధికారం బలమిచ్చెను (2)  || నాదు ||

చరనం 3 

Em          D2-D-Dsus4-D Em
కారు మేఘాలెన్నో క్రమ్మిన వేళ  నీతి సూర్యుడు నడుపును
Em          D2-D-Dsus4-D Em
తుఫానులెన్నో చెలరేగి లేచినను  నడుపును నా జీవిత నావ
              D Em
త్వరలో ప్రభు దిగి వచ్చును  తరలి ప్రభు నీతో (2) || నాదు ||

Note that the small transition (D2-D-Dsus4-D)in verses can be replaced with D if you want to keep it simple. But playing the transition sounds much better than playing just a D.

Click here to access the PDF version of the chords

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s