నిన్నే ప్రేమింతును

Em   D
నిన్నే ప్రేమింతును  
    C  D  Em
నిన్నే ప్రేమింతును, యేసు
   D  
నిన్నే ప్రేమింతును
   G  B
నే వెనుతిరుగా 
Em       C    D
నీ సన్నిధిలొ మోకరించీ
     G  B Em
నీ మార్గములొ సాగెదా
    Am D
నిరసించక సాగెదా
    Em
నీ వెలుతురులో

నిన్నే సేవింతును 

నిన్నే  స్తుతియింతును 

నిన్నే పూజింతును

Click here to access the PDF version of the chords

2 thoughts on “నిన్నే ప్రేమింతును

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s