నా జీవం నా సర్వం

Song: Naa Jeevam Naa Sarvam
Album: Naa Pranam
Singer, Lyricist, Composer: Kripal Mohan

పల్లవి

Em    C      D Dsus4 D Em
నా జీవం నా సర్వం నీవే దేవా
Em    Am     D Dsus4 D Em
నా కొరకే బలియైన గొర్రేపిల్ల
Em    Am    D Dsus4 D Em
నా కొరకే రానున్న ఓ మెస్సయ్య

చరనం 

Em       D Dsus4 D  Em D Dsus4 D
తప్పి పోయిన నన్ను    వెదకి రక్షించి 
Em     Am     B  
మంచి కాపరివై నాకై ప్రాణమిచ్చితివి
Em       Am D Em    
ఏమివ్వగలను నీ యెనలేని ప్రేమకై
    Am        D Dsus4 D Em
విరిగి నలిగిన హృదయమే నీ కర్పింతును
Em    C      D Dsus4 D Em
నా జీవం నా సర్వం నీవే దేవా

Em C  Am Em
నీవే నీవే నీవే దేవా

Em    Am     D Dsus4 D Em
నా కొరకే బలియైన గొర్రేపిల్ల
Em    Am    D Dsus4 D Em
నా కొరకే రానున్న ఓ మెస్సయ్య

Em    C      D Dsus4 D Em
నా జీవం నా సర్వం నీవే దేవా     3x
Em    C      Am Em
నా జీవం నా సర్వం నీవే దేవా

 Click here to access the PDF version of the chords

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s